Masz ciekawy pomysł dotyczący naszych usług? Podziel się z nami.

* - pole wymagane
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
podczas korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.wpudle.pl


 
§ 1
Postanowienia ogólne
 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem
Serwisu.
2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce
Prywatności.
3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu
podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 
§ 2
Administrator Danych Osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez
nich z usług za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Paweł Dąbrowski
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Dąbrowski Logistics, ul. Fasolowa 13/32,
02-482 Warszawa NIP: 8442017964, REGON:147101951, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych
przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
Zbiór Danych Osobowych

Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o
ochronie danych osobowych.

§ 4
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
3. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.
 

§ 5
Zakres przetwarzania Danych Osobowych
 

1. Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient
powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
1) nazwisko i imię,
2) adres odbioru przedmiotu umowy,
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
2. W celu realizacji Umowy przechowania Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane
do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te
są niezbędne do realizacji płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych
ograniczona jest do wymaganego minimum.
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy przechowania, w
celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz
innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 

§ 6
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
 

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach,
w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy
przechowania.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub złożenia
Zamówienia.
3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach
swojego konta lub wysłanie zapytania do inspektora danych osobowych na adres: ul.
Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa lub pocztą e-mail na adres biuro@wpudle.pl

 
§ 7
Informacje handlowe
 

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje
handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod
warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać
zgodę.
 

§ 8
Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”
 

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu
przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii
działań podejmowanych przez Klienta.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu
danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora.
3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą
ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez
przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej,
dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Serwisu.

 
§ 9
Bezpieczeństwo
 

1. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo
zachować w poufności login i hasło do logowania do Konta Klienta i nie udostępniać ich osobom
trzecim.
2. Proszę pamiętać, że Usługodawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem
podania ich w trakcie logowania do Serwisu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom
nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 
§ 10
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
 

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) Klient wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o
powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki
obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu
pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

 
§ 11
Prawa Klientów
 

1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru
Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował
wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w
ramach funkcjonalności Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W
sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z
logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa lub
pocztą e-mail na adres biuro@wpudle.pl
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na
jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub
usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia
danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: : ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa
lub pocztą e-mail na adres biuro@wpudle.pl
 

§ 12
Postanowienia dodatkowe

1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa
zadane pod adresem: : ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa lub pocztą e-mail na adres
biuro@wpudle.pl

Sprawdź dostępność usługi w swojej lokalizacji

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.