Masz ciekawy pomysł dotyczący naszych usług? Podziel się z nami.

* - pole wymagane
§ 1 Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wpudle.pl, prowadzonego przez Pawła Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Dąbrowski Logistics, ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa NIP: 8442017964, REGON:147101951 („Usługodawca”), a w szczególności określa zasady zawierania umów przechowania zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Serwisu.

§ 2 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Serwisu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
4) Karton (także „Opakowanie”) – dostarczany przez Usługodawcę karton, w którym Klient umieszcza Towary, które chce przechować, do wnętrz którego dostęp ma tylko Klient;
5) Konto (Konto Klienta) – podstrona Serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
6) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
7) Miejsce przechowania Towarów – miejsce, w którym Usługodawca przechowuje Towary Klienta;
8) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
9) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;
10) Serwis Internetowy (dalej także jako „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wpudle.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Serwisu;
11) Strona – Usługodawca lub Klient;
12) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy przechowania umieszczona przez Klienta w Karton;
13) Umowa przechowania – umowa przechowana w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem są Towary;
14) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu;
15) Usługodawca – Paweł Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Dąbrowski Logistics, ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa NIP: 8442017964, REGON:147101951,
16) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy przechowania z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przechowania na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego określające rodzaj i liczbę Kartonów, terminy oraz inne istotne elementy Umowy przechowania.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi:
1) przedstawienie oferty Serwisu,
2) możliwość składania Zamówień i tym samym zawierania Umów przechowania na odległość,
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
4) możliwość rozwiązania umowy o przechowanie,
5) możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 2-5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Serwisu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia odpowiednich rubryk i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Serwisu.
5. Do korzystania ze Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

§ 4 Obowiązki Klienta (Użytkownika Serwisu)

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
d) przechowywania jedynie Towarów, których przechowanie nie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu zawarcia Umowy przechowania Towaru na odległość poprzez Serwis Internetowy należy wejść na stronę internetową Serwisu, a następnie dokonać weryfikacji, czy Usługodawca realizuje usługę odbioru Towaru we wskazanym przez Klienta adresie i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
3. Proces składania zamówienia: Klient składa Zamówienie poprzez określenie ilości Kartonów, a także podanie adresu, pod który Kartony mają zostać doręczone, określając także termin dostarczenia Kartonów.
4. Klient, który nie jest Konsumentem, w przypadku w którym będzie chciał od Umowy przechowania odstąpić, a nie odwoła Zamówienia na dzień przed planowanym odbiorem Towarów przez Kuriera zostanie obciążony kosztami dojazdu Kuriera.
5. Kurier dowożący Kartony odbierze od Klienta Kartony, po umieszczeniu w nich przez Klienta Towarów. Klient ma 20 minut na spakowanie Towarów do Kartonów, aby odbiór był darmowy. Po upływie 20 minut płatność za odbiór Towarów będzie zgodna z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu Usługodawcy.
6. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
7. Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy przechowania.
8. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany nr telefonu w celu potwierdzenia daty i godziny odbioru Towarów.
9. Każdy Karton po umieszczeniu w nim Towarów jest plombowany. Usługodawca nie ma prawa naruszania plomby, która ma stanowić dowód, iż nikt nie miał dostępu do Towarów umieszczonych we wnętrzu Kartonów. Plombę usuwa Klient w momencie, w którym chce uzyskać fizyczny dostęp do Towarów.
10. Klient powinien umieścić Towary w Kartonie w taki sposób, aby zapewnić ich bezpieczny transport i przechowanie.
11. Ze względu na obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego nie wszystkie Towary mogą być przechowywane, dlatego też Klient zobowiązuje się do tego, że nie będzie przechowywał Towarów, których przechowywanie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6 Ceny oraz płatności

1. Ceny podane w Serwisie internetowym są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Płatność z tytułu Umowy przechowania jest liczona za okres od dnia obioru Towarów przez Kuriera, do dnia zwrotu Towarów.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) Poprzez system eCard (udostępniany przez eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040 - płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) lub przelewem elektronicznym; W przypadku płatności dokonanej przez Klienta przy pomocy karty, w razie odstąpienia przez niego od umowy - środki pieniężne będą zwracane na użytą przy tej transakcji kartę płatniczą.

b) Przelew - tradycyjny przelew międzybankowy lub pocztowy
c) Płatność gotówką – w sytuacji płatności przy odbiorze ostatniego kartonu (zakończenie realizacji usługi – Umowy przechowania)
4. Klient zobowiązany jest do dokonywania płatności z tytułu Umowy przechowania w odstępach miesięcznych, chyba że Umowa zostanie rozwiązane przed upływem miesiąca kalendarzowego, na podstawie informacji o należnościach do zapłaty przesyłanych przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres e-mail, która będzie zawierała kwotę należną do zapłaty, okres (miesiąc) za jaki kwota jest należna, a także inne dane potrzebne do dokonania zapłaty. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę VAT.

§ 7 Zwrot Towarów i dostęp do Kartonów

1. Kartony z Towarami są przechowywane w Miejscu przechowania Towarów.
2. Klient może zażądać dostępu do Kartonów, a następnie dalszego ich przechowywania. W takiej sytuacji Klient ponosi koszt określony w cenniku usług.
3. Klient może zażądać zwrotu Towarów i tym samym rozwiązania Umowy przechowania. W tym celu powinien wybrać dostępny termin, który nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych.

§ 8 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy oraz wymiana Towaru

1. Konsument może odstąpić od Umowy przechowania Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przechowania Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
3. Prawo odstąpienia od Umowy przechowania nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w zakresie:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. przed upływem 10 dni na odstąpienie od Umowy przechowania;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy ul. Fasolowa 13/32, 02-482 Warszawa lub pocztą e-mail na adres biuro@wpudle.pl
2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 10 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

§ 11 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. Usługodawca może żądać odebrania Towarów przed upływem terminu oznaczonego w Umowie przechowania, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli czas przechowania nie był oznaczony, Usługodawca może żądać odebrania Towarów w każdym czasie, byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
5. Informacje podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Serwisu, znaki towarowe Usługodawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: biuro@wpudle.pl lub pod numerami telefonu 801 066 437; 22 270 64 44

ZAŁĄCZNIK 1
Lista przedmiotów, których nie przyjmiemy do przechowania:

akwarium
akumulator samochodowy
amunicja
antyki
art. spożywcze
artykuły szybko psujące się
broń
dokumenty o charakterze płatniczym
dzieła sztuki (m.in. obrazy)
farba
kamienie szlachetne
karma
materiały łatwopalne
materiały medyczne
materiały radioaktywne
materiały wybuchowe
narkotyki
papiery wartościowe
porcelana
rośliny
rośliny żywe
sadzonki
substancje biologicznie aktywne
substancje chemicznie
substancje cuchnące
substancje psychotropowe
substancje żrące
szczątki ludzkie
szczątki zwierzęce
towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność
złoto
znaczki pocztowe o wysokiej wartości
zwierzęta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdź dostępność usługi w swojej lokalizacji

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.